Masz pytania?kontakt@krystianstein.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Dokument ten przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi i wykorzystywaniem plików cookies oraz innych technologii w ramach strony internetowej https://krystianstein.pl

Administratorem strony jest AutoStein – Krystian Stein ul. Mickiewicza 3, 47-480 Pietrowice Wielkie, NIP: 6391939545 REGON: 242980519

Kontakt z administratorem strony jest możliwy poprzez email: kontakt@krystianstein.pl.

§1
DEFINICJE

1. Administrator – AutoStein – Krystian Stein ul. Mickiewicza 3, 47-480 Pietrowice Wielkie, NIP: 6391939545 REGON: 242980519

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://krystianstein.pl

3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony.

§2
DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może udostępniać swoje dane osobowe Administratorowi poprzez formularze dostępne na stronie, tj. komentarze, zapis do newslettera, formularze pobierania darmowych materiałów.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane udostępnione Administratorowi poprzez formularz zapisu do newslettera oraz formularz pobierania darmowych materiałów przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz  in­for­ma­cji han­dlo­wych o blogowych produktach do Użytkownika.

4. Dane udostępnione Administratorowi w komentarzach przetwarzane są wyłącznie w celu ich zamieszczenia, podany w formularzu do komentowania adres email nie będzie wykorzystany do celów marketingowych.

5. Dane przekazywane w przypadku złożenia zamówienia drogą mailową lub poprzez sklep online są przetwarzane jedynie w celu realizacji zlecenia i przesłania faktury.

6. Administrator gwarantuje poufność wszystkich przekazanych mu danych osobowych.

7. Udostępnienie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest konkretny formularz.

8. Administrator nie udostępnia podanych mu danych osobom trzecim.

9. Dane osobowe gromadzone są z starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

10. Użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli wcześniej zgoda ta została wyrażona przez Użytkownika,
  • prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

By z nich skorzystać wystarczy przesłać wiadomość na adres kontakt@krystianstein.pl.

10. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom :

  • dhosting, al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
  • ifirma S.A., ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 8981647572 – wystawianie faktur

§3
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie). Ciasteczka mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4
INNE TECHNOLOGIE

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Strony:

  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§5
LOGI SERWERA

1. Korzystanie z niniejszej strony związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP urządzenia Użytkownika, datę i czas serwera, informacje dotyczące przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego z jakich Użytkownik korzysta.

3. Logi są zapisywane oraz przechowywane w serwerze.

4. Dane zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które korzystają ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu ich identyfikacji.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, który służy głównie do administrowania Stroną, a ich zawartość jest ujawniona tylko osobom, które są upoważnione do administrowania serwerem.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§7

IFNORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) AutoStein – Krystian Stein NIP: 6391939545 (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.krystianstein.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AutoStein – Krystian Stein ul. Mickiewicza 3, 47-480 Pietrowice Wielkie, NIP: 6391939545 REGON 242980519; dane kontaktowe – numer telefonu:
608208415, adres e-mail: kontakt@krystianstein.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym AutoStein – Krystian Stein ul. Mickiewicza 3, 47-480 Pietrowice Wielkie, NIP: 6391939545 REGON 242980519 można się kontaktować pisząc na adres pocztowy kontakt@krystianstein.pl., najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail biuro@13design.pl

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest AutoStein – Krystian Stein ul. Mickiewicza 3, 47-480 Pietrowice Wielkie, NIP: 6391939545 REGON 242980519 Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

© 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone | Wdrożenie 13design